Diversificatie en omdenken in ons Koningshuis

Diversificatie is een term die vaak gebruikt wordt om aan te geven dat er meer vrouwen in de top van bedrijven zouden moeten komen. Ook bij de Nationale Politie wordt met de term diversificatie bedoeld dat de korpsleiding niet per definitie uit mannen moet bestaan, maar uit een combinatie van mannen en vrouwen. Daarbij kunnen de specifieke vaardigheden van beide seksen op een slimme manier gecombineerd worden, zodat de slagvaardigheid vergroot wordt.

 

De definitie van diversificatie is: een actie die verscheidenheid aanbrengt. Ofwel: een strategie om door middel van een spreiding over meerdere hulpbronnen de risico’s te spreiden. Dit is veel breder dan het uitgangspunt van meer vrouwen aan de top of: het doorbreken van het glazen plafond, waar ook al vele boeken over geschreven zijn en wat al jaren vrouwen in beweging gezet en gehouden heeft.

 

En dat terwijl we al jaren wisten dat de monarchie afstuurde op een omgekeerde beweging; de troonopvolger is een man en na bijna honderd jaar een vrouwelijke monarch op de troon, gaan we op 30 april de omkeer meemaken.

 

Is dit een steek voor de vrouwenbeweging in Nederland? Na de eerste beelden op tv, de zakelijk en toch ontroerende toespraak van onze Koningin waarin zij haar aftreden aankondigde, was de eerste mededeling die ik onderin beeld zag ‘ Koningsdag op 27 april’.  Luidt deze aankondiging een nieuw tijdperk in? Van Koningin naar koopman, van fijngevoeligheid – een eigenschap die vaak aan vrouwen wordt toegedicht – naar de zakelijke stijl die vaak kenmerkend is voor de mannelijke aanpak.

 

In tijden van recessie is het soms nodig harde maatregelen te nemen, kunnen we niet meer met woorden toe en moeten daden het verhaal vertellen. Om in beweging te komen, moeten we soms beginnen met rennen om anderen aan te sporen ook in beweging te komen. Niet eindeloos vergaderen en motiveren, niet wachten op het juiste moment maar beslissingen nemen, in actie komen en draagvlak creëren door te laten zien waar we voor staan.

 

Zichtbaarheid is belangrijk om gevonden te worden, om medestanders te vinden en samen stappen te zetten. Juist geholpen door social media,  want macht komt uit het delen van informatie, weten hoe je de mensen uit je netwerk kunt inzetten om gezamenlijke doelen te bereiken.

 

Persoonlijk geloof ik in de kracht van 1:1 communicatie. Je kunt nog zoveel vrienden op Facebook hebben of nog zoveel volgers op Twitter, zolang je deze mensen niet persoonlijk kent, is het lastig een band op te bouwen en al helemaal vreemd om te spreken van ‘vrienden’. Social media zijn ondersteunend aan persoonlijke contacten, een middel om snel informatie uit te wisselen of op te zoeken. Maar soms is een kop koffie of een telefoontje effectiever dan de krachtigste post of tweet.

 

En ook deze mix van persoonlijke en online contacten is een vorm van diversificatie, door het gebruik van diverse bronnen om elkaar te bereiken kun je contact houden met een steeds groter netwerk, een beweging in gang zetten en de beweging doorzetten.

 

We krijgen straks op 30 april een koningshuis met een Koning aan het hoofd. Hij is van de nieuwe generatie, die misschien geen chocolademelk schenkt voor het volk maar die het volk bereikt via social media. Onze Koning spreekt misschien een generatie aan die niet geabonneerd is op het tijdschrift ‘Vorsten’ maar die weet wat er leeft en meedenkt door slim gebruikt te maken van bestaande netwerken. Ook dat is omdenken. Koningin Juliana was ‘de stem van het volk’ maar onze Koning zal straks wellicht onderdeel zijn van deze stem van het volk, omdat hij gebruik kan maken van communicatie 2.0.

Storytelling en de kracht van open communicatie

Managers staan onder grote druk om met hun team prestaties te leveren waar het bedrijf trots op kan zijn. Van cijfers is bekend dat ze dusdanig gepresenteerd kunnen worden dat ze het gewenste beeld laten zien. Maar hoe zit het met het werkelijke kapitaal van de onderneming, de menselijke factor?

 

StorytellingIn het tijdperk van Social Media is storytelling de trend; het is het middel voor bedrijven om zich te onderscheiden, om het merk niet alleen een gezicht maar ook inhoud te geven. Zoals heel vroeger ook sagen en fabels gebruikt werden om iets duidelijk te maken of om zaken beter te kunnen onthouden, wordt nu de corporate story belangrijk om het bedrijf onder de aandacht te brengen, om het bedrijf te onthouden.

Social Media leent zich daar bij uitstek voor vanwege de mogelijkheid om grote doelgroepen te bereiken. En juist daarvoor is draagvlak onder de medewerkers essentieel, omdat bijna iedereen toegang heeft tot grote netwerken en omdat ook de verhalen van de medewerkers onderdeel zijn van het verhaal van het bedrijf.

 

Helaas komt het te vaak voor dat managers en medewerkers andere belangen en dus een andere beleving hebben. Omdat ze bijvoorbeeld in een machtsstrijd terecht zijn gekomen en hun positie trachten te verstevigen ten koste van anderen. Bijvoorbeeld door oneerlijke confrontaties ‘ ik heb gehoord dat je slecht communiceert’. Hierbij wordt de (zogenaamde?) bron beschermd zodat op een oneerlijke manier een stelling neergezet kan worden en medewerkers zwaktes toegedicht kunnen worden waartegen geen verweer mogelijk is.

 

In zijn boek ‘Hoe wordt ik een rat?’ beschrijft Dr. Joep P.M. Schrijvers op treffende wijze de politieke arena van bedrijven en de rattenstreken die uitgehaald worden om de eigen posititie te versterken. Anders dan de ondertitel ‘de kunst van het konkelen en samenzweren’ doet vermoeden is het juist als middel te gebruiken om inzicht te verschaffen, de politieke cultuur te doorbreken en plaats te maken voor openheid en heldere communicatie.

 

Want wie communiceert er niet in het eerder beschreven voorbeeld? De medewerker die ‘naar de baas loopt’ om zich te beklagen over de ander in plaats van die ander aan te spreken op zijn of haar houding en gedrag? Of maakt de medewerker die de ander van slechte communicatie beticht zich hier zelf schuldig aan?

 

U doet er als manager dan ook verstandig aan een paraplu functie te vervullen voor uw medewerkers door voor hen een open klimaat te scheppen waarin ze zich veilig voelen en hun talenten kunnen ontplooien terwijl u hen daarbij in uw paraplu functie afschermt van ongelijke machtsstrijd en (politieke) druk van het hoger management. Door te luisteren zonder te oordelen zullen medewerkers zich durven uiten en meer gemotiveerd zijn zich in te zetten voor het gezamenlijke resultaat. Een manager die geen misbruik van zijn positie maakt om zijn medewerkers te overheersen maar die samenwerkt met zijn team zal daarmee meer resultaat op langere termijn boeken. Sleutelwoorden hierbij zijn compassie, vertrouwen en open communicatie.

 

Hiermee kan het verhaal van de organisatie een echt verhaal worden van kracht en samenwerking, Een gezamenlijk verhaal, waarvan geen andere versies ontstaan omdat het ook gedragen wordt door de medewerkers. Een verhaal over een bedrijf waar zowel het management als de medewerkers trots op zijn.

De Menselijke Maat versus Social Media

Gisteren sprak onze burgemeester (Bunnik) in zijn nieuwjaarstoespraak over de menselijke maat, uiteraard plaatste hij dit in de context van zijn gemeente en de behoeften van onze gemeenschap maar het zette me wel aan het denken.

 

Want wat is nu daadwerkelijk de definitie van ‘de menselijke maat’? En hoe verhoudt zich dat tot technologische ontwikkelingen die ervoor zorgen dat iedereen 24/7 in contact kan zijn met vrienden en kennissen via Social Media?

 

Leonard da Vinci schetste de lichaamsverhoudingen van de mens in zijn beroemde tekening van de Vitruviusman; deze schets wordt gezien als een symbool van het humanisme – de mens als middelpunt van het heelal.

 

Op de website van de Menselijke Maat wordt de vertaalslag gemaakt van deze tekening naar de mens in zijn omgeving: de veronderstelde diepe behoefte van mensen om als persoon herkend te worden en gekend te zijn en een werkelijk gevoel van contact, van wederzijdse betrokkenheid te hebben met hun omgeving. Omgeving in de ruimste zin des woords: van andere mensen tot woning, natuur, organisatie en politiek. Om betrokken te kunnen functioneren willen (of moeten) mensen blijkbaar het gevoel hebben er toe te doen in een beïnvloedbare omgeving waaraan ze ook daadwerkelijk kunnen bijdragen.

 

Waar het dus allemaal om draait is de zoektocht naar de zin van ons bestaan, de passie in onszelf en die delen met onze omgeving. Het gevoel er toe te doen en zinvol bezig te zijn. Balancerend tussen werk en vrije tijd, tussen moeten en kunnen, zoekend naar wat er echt tot doet. Communicatie is daarbij de sleutel; want we willen allemaal gehoord worden en dus twitteren en posten we onze dagelijkse bezigheden via Social Media zodat onze vrienden en kennissen – onze ‘volgers’ – vooral op de hoogte blijven.

 

Maar zijn onze vakantiefoto’s of de belevenissen van alledag wel datgene waar onze omgeving op zit te wachten? Diverse apps zijn er al ontwikkeld om de informatiestroom te filteren zodat we alleen datgene zien wat ons daadwerkelijk interesseert. De content die vaak zorgvuldig wordt samengesteld bereikt ons vaak niet eens. Hoe kunnen we nu echt ertoe doen?

 

Ik denk dat het van belang is terug te gaan naar de basis: wat is echt van belang en hoe kun je de ander bereiken? De basis van communicatie is zender, boodschap, ontvanger. De boodschap moet afgestemd zijn op de ontvanger om begrepen te kunnen worden.  Maak echt contact met de ander, vraag wat hem of haar bezig houdt en ga daar op in.

 

Ik geloof in samenwerking, in het bundelen van krachten, samen doelen stellen en daar naar toe te werken. Want alleen dan kunnen we er daadwerkelijk toe doen, door te luisteren naar de ander kunnen we zelf gehoord worden. Door de ander centraal te stellen, stellen we onszelf centraal. Terug naar onze passie, de zin van ons bestaan is niet iets wat we allemaal voor onszelf doen, dat doen we samen, samen met onze omgeving.

 

Majicou Communicatie wil  u ook dit jaar helpen om werkelijk in contact te zijn met uw medewerkers. Weg met Powerpoint presentaties die een mooi beeld schetsen maar die niet weergeven waar het werkelijk om gaat. De Excelmanagers in contact brengen met hun medewerkers, zodat ze weten wat er nu echt leeft op de werkvloer en daarop in kunnen spelen. Door de drijfveren van de medewerkers te begrijpen kan de manager daarop inspelen en zorgen dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen en bijdragen aan het gezamenlijke doel van de onderneming.

 

En daarmee komen we weer terug bij de toepassing van de menselijke maat: medewerkers een omgeving bieden waarin ze zinvol werk kunnen doen wat werkelijk bijdraagt aan het gezamenlijke resultaat. Communicatie komt vanuit het hart en wordt gehoord als het is afgestemd op de ander.

 

Ik wens u een gelukkig nieuw jaar toe, waarin u in contact bent en blijft met uzelf en uw omgeving.

 

Verandermoe en het verlangen naar evenwicht

De wereld om ons heen verandert in snel tempo, we trachten dit alles bij te houden middels de nieuwste apps en geven verandermanagement een vaste plaats in de organisatie.

 

Wanneer is het tijd om adem te halen, van een afstand te kijken en na te gaan waarom we deze koers varen, waarom we een beslissing nemen? Wat is er gebeurd met het evenwicht tussen GBV (Gezond boeren verstand) en ons gevoel, zo liefkozend ‘buikhersenen’ genoemd?

 

Als we alle nieuwe trends willen volgen, ondanks of dankzij nieuwe media, omdenken en effectuation willen toepassen in een poging grip te krijgen, zal de kans groot zijn dat we die juist te verliezen.  Door de steeds grotere berg goede adviezen en verander strategieën rijst de vraag  hoe het dan wel moet en: wat doen we eigenlijk nog wel goed?

 

Uiteraard zijn processen en structuur nodig om een bedrijf gaande te houden, totdat blijkt dat de processen het werk juist hinderen, dat de structuren als keurslijven gaan voelen die de menselijke productiviteit en creativiteit hindert. Zoals het verhaal van de jonge vrouw die elke keer als ze een rollade wilde braden een stukje van allebei de zijkanten afsneed. Haar man vroeg waarom ze dat deed en ze antwoordde dat ze dat zo van haar moeder geleerd had. Navraag leerde dat ook haar moeder deze gewoonte had overgenomen van haar moeder. Oma legde uit waarom: de rollade was vaak te groot voor haar braadpan.

 

Wellicht is het nodig om naar een bedrijf te kijken en dat te vergelijken met de wereld van Facebook en Linked-In; mensen vinden elkaar door te doen waar ze goed in zijn, wat ze motiveert en verbindt. Ook dit idee is niet nieuw. Vooruitstrevende bedrijven trachten hier vorm in inhoud aan te geven door een eigen social media systeem te introduceren. Vaak is de nieuwigheid er snel af en het aantal gebruikers blijft beperkt tot een handvol. We gebruiken al zoveel van de nieuwe media; nog een systeem blijkt dan vaak net een brug te ver. Aanhaken bij bestaande media als Linked-In of Facebook blijkt in praktijk ook niet te werken omdat veel mensen het niet fijn vinden als ‘de baas’ kan meelezen wat ze allemaal te melden hebben.

 

De kracht van social media  is het verbinden van mensen en groepen mensen. Dit is de kracht die we toe zouden moeten passen in het bedrijf; zonder de oplossing op te hangen aan een tool als Linked-In. Ga in gesprek, sluit de verborgen agenda’s en spreek de medewerkers aan op hun kennis, vaardigheden en interesses.  In gesprek gaan is niet een zorgvuldig door de afdeling communicatie voorbereide presentatie houden waarin net niet gezegd wordt waar het over gaat. Oprechte interesse, belangstelling voor de ander en weten waar je zelf naartoe wilt, wat je doel is – daarmee verbind je mensen en kun je tot een productievere samenwerking komen waarin een ieder zijn of haar talenten kan benutten.

Netwerken en Social Media

De kracht van netwerken wordt langzamerhand onderkend. Echter: niemand heeft er tijd voor, door de niet-aflatende stroom informatie die we dagelijks te verwerken hebben verzanden we in de informatie.

Op deze website zal ik in mijn blogs gaan aangeven waarom sociale newerken als b.v. LinkedIn nu juist voor tijdwinst kunnen zorgen en hoe je dat aanpakt.

Ook zal ik in mijn blogs ingaan op verschillende soorten Sociale Media, hoe maak je een keuze en hoe ga je te werk met je Sociale Media beleid. Hou dus deze website in de gaten voor meer informatie.